Pravo na smještaj u Studentski dom te subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Rezultat natječaja za pojedinog kandidata dobije se bodovanjem priloženih dokumenata (dokaza) o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na smještaj ili subvenciju, a prema Pravilniku nadležnog ministarstva. Broj bodova pojedinog kandidata određuje mu mjesto na prioritetnoj rang listi. Donju granicu (kvotu) mogućnosti realizacije ostvarenog prava na subvenciju za smještaj svojom odlukom utvrđuje nadležno ministarstvo. Kandidati koji se na prioritetnoj rang listi nalaze ispod donje granice, svrstavaju se na listu čekanja i pravo na smještaj ili subvenciju za smještaj mogu ostvariti tijekom akademske godine na upražnjena mjesta.

Rezultati natječaja dostavljaju se kandidatima na prikladan način i to:

  1. putem prioritetne rang liste o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči Studentskog doma
  2. na web adresi Studentskog centra
  3. putem pojedinačne obavijesti na e-mail adresu navedenu u zamolbi.

Uz rezultate objavljuje se i pouka o pravnom sredstvu.
Nakon završetka roka za podnošenje prigovora i rješavanja pristiglih prigovora, prioritetna rang lista za ostvarivanje prava na smještaj ili subvencije za smještaj postaje konačna.

NAPOMENA:

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u roku od 8 radnih dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno, na adresu Studentskog centra Karlovac, s naznakom: (Povjerenstvu za rješavanje prigovora). Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Povjerenstva za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang listu.