Na temelju članka 9. Zakona o obavljanju studentskih poslova i članka  31. Statuta ravnatelj Studentskog centra Karlovac donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

za djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Studentski centar Karlovac (u daljnjem tekstu: Studentski centar) kao posrednik obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno članku 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (u daljnjem tekstu: Zakon).

Djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova obavlja organizacijska jedinica Student servis. U sklopu Studentskog centra djeluju Student servisi u Karlovcu te u podružnicama u Jastrebarskom i Zagrebu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 3.

Općim uvjetima poslovanja za djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se međusobni odnosi te prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskog posla.

Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o obavljanju studentskog posla (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Izvođač je student ili druga osoba koja je s naručiteljem posla i posrednikom sklopila Ugovor i koja za naručitelja posla obavlja taj posao.

Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba, koja je s izvođačem sklopila Ugovor i za koju izvođač obavlja posao.

DJELATNOST POSREDOVANJA

Članak 4.

Posredovanje pri obavljanju studentskih poslova uključuje:

Obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla,

Upućivanje izvođača na obavljanje posla,

Vođenje evidencije o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima, te o visini naknade izvođaču,

Kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskog posla, propisanih doprinosa i naknade za posredovanje,

Dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu,

Isplatu punog iznosa naknade izvođaču te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa.

PRAVA I OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

Posrednik je dužan:

1. naknadu za obavljeni studentski posao doznačiti na račun izvođača u roku od tri radna dana po uplati naručitelja posla na račun posrednika,

2.  izdati potvrdu izvođaču na njegov zahtjev o svim posredovanjima koja je za njega obavio, a u svrhu dokaza o obavljenim studentskim poslovima i stečenom iskustvu na njima,

3. osigurati izvođača za slučaj ozljede na radu te ga zastupati u postupku ostvarivanja prava iz osiguranja,

4. zaštititi izvođača i pružiti mu pravnu pomoć i zaštitu u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora.

Članak 6.

Ako naručitelj posla ne isplati naknadu za obavljeni studentski posao, posrednik ima obvezu i pravo zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču.

Ako naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik će najkasnije 15 dana od očekivanog završetka studentskog posla poslati opomenu naručitelju posla. Naručitelj posla će u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu dostaviti ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade te dokaz o uplati naknade, u protivnom će posrednik pokrenuti postupak prisilne naplate.

Posrednik ne odgovara solidarno za obveze naručitelja posla prema izvođaču, ako je prije sklapanja ugovora izvođača pismeno upozorio na učestalo neplaćanje naknade izvođačima od strane naručitelja posla.

Članak 7.

Posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja posla, koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge propise iz Zakona ili drugih pravnih akata.

Članak 8.

Posrednik prikuplja i obrađuje osobne podatke studenata i poslodavaca fizičkih osoba u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

UVJETI ZA OBAVLJANJE STUDENTSKOG POSLA

Članak 9.

"Student je osoba:

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, prediplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj,
b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, ili
c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske."

Druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završili studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili građanin Republike Hrvatske ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske. Pravo na obavljanje studentskih poslova druga osoba ima najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje, odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Student može sklopiti Ugovor od dana upisa na visoko učilište.

Pravo na sklapanje Ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena studija na prvoj i drugoj razini.

Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu, koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Navedeno se ne primjenjuje na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdani prekid studija.

Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Status studenta koji studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj dokazuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP). Status studenta koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske dokazuje se potvrdom matičnog visokog učilišta na kojem studira. Status druge osobe dokazuje se javnom ispravom o završenom srednjoškolskom obrazovanju odnosno potvrdom visokog učilišta o završetku studija.

Izvođač koji obavlja studentski posao ne smije imati zasnovan radni odnos i/ili obavljati samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Provjera radnog statusa obavlja se uvidom u podatke nadležne službe za mirovinsko osiguranje.

Izvođač mora biti nositelj prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja što se provjerava uvidom u podatke nadležne službe za zdravstveno osiguranje.

UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

Članak 10.

Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskog posla između izvođača, posrednika i naručitelja posla, u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan.

Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknade za obavljeni studentski posao, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade na račun izvođača.

Ugovor se zaključuje na obrascu koji se može izdati, popuniti i potpisati u pisanome ili elektroničkome obliku. Ugovor zaključen u elektroničkome obliku može se potpisati samo naprednim elektroničkim potpisom.

Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Iznimno se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanju dulje od mjesec dana.

Posrednik izdaje obrazac ugovora izvođaču ili naručitelju posla na njegov zahtjev te ga potpisuje nakon unosa svih potrebnih podataka.

Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenog posla prema prethodno potpisanom ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačni broj sati ili dana obavljanja posla odnosno količine posla.

Ugovor je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

naknade za obavljeni studentski posao,

doprinosa prema posebnim propisima – 5,0% posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,

naknade posrednika od 12% - za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda,

naknade posrednika od 0,5% - u svrhu financiranja aktivnosti koje provode isključivo studenti i studentske organizacije.

Navedeni doprinosi i naknade posrednika obračunavaju se na neto iznos naknade izvođača.

Naknada izvođača za obavljeni posao oporeziva je prema važećim zakonima i podzakonskim aktima te se na primitke iznad propisanog godišnjeg iznosa obračunava i plaća predujam poreza na dohodak te prirez porazu na dohodak.

Svako preinačavanje i precrtavanje, kao i dopisivanje Ugovora, mora biti ovjereno pečatom i potpisom naručitelja posla.

Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničen broj Ugovora, pod uvjetom da su prethodni Ugovori realizirani. Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više nerealiziranih Ugovora ili je zlouporabio Ugovor.

U slučaju da posao po sklopljenom Ugovoru nije odrađen, Ugovor je potrebno vratiti posredniku, najkasnije do datuma predviđenog završetka posla.

Članak 11.

Ministar za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o minimalnoj naknadi za obavljanje studentskih poslova po satu.

OBVEZE NARUČITELJA POSLA

Članak 12.

Naručitelj posla je dužan:

1. prilikom dogovaranja studentskog posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača,

2. potpisati Ugovor prije početka obavljanja dogovorenog studentskog posla i utvrditi identitet izvođača,

3. uputiti izvođača u poslove koje će obavljati,

4. osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima,

5. u slučaju ozljede na radu izvođača odmah o tome obavijestiti posrednika,

6. zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovno dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova,

7. izvođaču koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno omogućiti korištenje plaćenog odmora od najmanje trideset minuta,

8. odmah po završetku posla ispuniti i potpisati Obračun i izjavu o obavljenom poslu, kojom potvrđuje konačni broj sati ili količinu obavljenog posla,

9. obračunati 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnog blagdana,za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom,

10. obračunati naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene,

11. dostaviti ovjereni Ugovor posredniku i isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla,

12. voditi evidenciju o izvođačima na način kako je to uređeno za studente koji kod poslodavca rade preko ovlaštenih posrednika, u smislu općih propisa o radu,

13. pismeno obavijestiti posrednika o promjeni svojih matičnih podataka.

Članak 13.

Naručitelj posla koji je kao poslodavac uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 14.

Izvođač, student ili druga osoba, mora zadovoljavati propisane uvjete za obavljanje studentskog posla.

Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla.

Izvođač je dužan:

1. potpisati Ugovor prije početka obavljanja dogovorenog studentskog posla,

2. prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obavljati preuzeti posao,

3. savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao,

4. nakon završetka posla provjeriti točnost i istinitost podataka te potpisati Obračun i izjavu o obavljenom poslu, kojom se potvrđuje konačni broj sati ili količina obavljenog posla,

5. u slučaju spriječenosti u što kraćem roku obavijestiti naručitelja i posrednika o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla,

6. u slučaju promjene matičnih podataka ili okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla.

INSPEKCIJSKI NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a koji se odnose na rad izvođača za naručitelja posla provode inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propis iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa, u skladu s posebnim propisima.

Postupak inspekcijskog nadzora može se pokrenuti po obavijesti izvođača, naručitelja posla ili posrednika.

Nepoštivanje Zakona i propisa koji iz njega proizlaze podliježe novčanim kaznama ili zaštitnoj mjeri zabrane korištenja usluga posredovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Opći uvjeti objavljeni su na mrežnoj stranici posrednika (www.scka.hr) i na oglasnim pločama u Student servisu te stupaju na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Opći uvjeti doneseni 25.01.2021. godine.

URBROJ: 02-130-2022

U Karlovcu, dana 30.12.2022.                                                                       Ravnatelj

                                                                                                                      mr. sc. Željko Šančić

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI CIJELI DOKUMENT (PDF)