OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeru možete odraditi na stranicama HZZO-a. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

UČLANJENJE

Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018
Članovi student servisa

STUDENTI

1. student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

VAŽNO

Pravo na obavljanje studentskog posla ima student/ica nakon diplomiranja do kraja akademske godine u kojoj je diplomirao. Izuzetak je tri kalendarska mjeseca od završetka studija kada je to povoljnije za studenta/icu.

Članovi student servisa

MATURANTI

Maturanti mogu ostvarivati navedeno pravo samo uz predočenje dokaza o statusu upisa na studij. Status dokazuju ispisom iz sustava na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Iz ispisa mora biti vidljivo o kojoj se osobi radi i dovoljan je dokaz postupka upisa na studij pri čemu je važno voditi računa da se radi o osobi koja je u školskoj godini u kojoj se upisuje na studij završila ili završava srednjoškolsko obrazovanje. Dokaz o navedenom može biti odgovarajuća potvrda srednje škole ili izjava koju osoba potpisuje prilikom upisa u student servis.

VAŽNO

Članstvo maturanata traje najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje. Sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školska godina završava 31. kolovoza. Nastavno na rečeno, druga osoba ima pravo na rad najdulje do 30. studenog (tri mjeseca od završetka školske godine).


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Studenti

HRVATSKI DRŽAVLJANI KOJI STUDIRAJU NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA U RH

 • pravovaljani dokaz o statusu studenta
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • popuniti IZJAVU za studente koji studiraju u RH

Izjava

Studenti

HRVATSKI DRŽAVLJANI KOJI STUDIRAJU NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN RH

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • preslika domovnice
 • potvrda o prebivalištu u RH
 • popuniti IZJAVU za studente koji studiraju izvan RH

Izjava

NAPOMENA

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Maturant

DRUGA OSOBA, KOJA JE U POSTUPKU UPISA NA STUDIJ

 • valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • ispis statusa iz sustava Postani student
 • popuniti IZJAVU za druge osobe (maturante)

Izjava

NAPOMENA

Članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Studenti

STRANI DRŽAVLJANI KOJI STUDIRAJU NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA U RH, STUDENTSKA RAZMJENA, ERASMUS, ERASMUS+ I DR.

Moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.