Sve detalje o Pozivu saznajte pregledom datoteke Javni Poziv, a o kriterijima za financiranje studentskih projekata saznajte u datoteci Kriteriji.

Prijava s potrebnom dokumentacijom (obrasci A1, A2, A3 i A4) podnosi se putem:
e-maila na adresu elektroničke pošte: projekti@scka.hr 
ili poštom/osobno na adresu Studentski centar Karlovac, F. K. Frankopana 5, 47000 Karlovac.

Sva pitanja u vezi s Pozivom mogu se tijekom trajanja Poziva poslati na e-mail: projekti@scka.hr

Rok za podnošenje prijava na od 17. studenoga do 01. prosinca 2021. godine za projekte čije je vrijeme realizacije od 01. prosinca 2021. do 30. studenoga 2022. godine.