Marija Spudić struč. spec. oec.
Pomoćnica ravnatelja za studentski standard

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Karlovac može se podnijeti pisanim putem na adresu:

STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC
Službenik za informiranje
F. K. Frankopana 5
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: info@scka.hr,
faksom na broj: +385 47 609-721,
telefonom na broj: +385 47 579 951.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Studentski centar Karlovac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije