NATJEČAJ za prodaju rabljenog radnog stroja

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i odluke ravnatelja Studentskog centra Karlovac mr. sc. Željka Šančića, raspisuje se Natječaj za prodaju rabljenog radnog stroja, pod nazivom CNC stroj za rezanje lima.

1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je CNC stroj za rezanje lima plazma postupkom nabavljen u svrhu potrebe za izvođenjem nastave na odjelu strojarstva Veleučilišta u Karlovcu, sljedećih karakteristika:
•    radna širina rezanja: 1500 mm
•    radna dužina rezanja: 3000 mm
•    ukupna širina stola za rezanje: 1700 mm
•    ukupna dužina stola za rezanje: 3250 mm
•    visina stola: 700 mm
•    gornja strana stola sastoji se od 5 odvojenih kompleta nosivih limova dimenzija 600x1600 mm, koji se mogu mijenjati kada se istroše
•    konstrukcija stola i nosivi limovi obojani su bojom otpornom na visoke temperature (otporna na utjecaj atmosferalija i dimne plinove, otporna na toplinu do 400 °C)
•    nosivost stola: za limove do 25 mm
•    dužina konstrukcije bočnih vodilica: 3800 mm
•    pogon vodilica: pomoću servo motora (s obje strane)
•    smjer pogona: x i y osi (automatski), te z os (ručno, prilikom postavljanja lima na stol)
•    točnost pozicioniranja: +- 0,05 mm
•    maksimalna brzina pozicioniranja: 30000 mm/min
•    upravljački sustav baziran na osobnom računalu (Intel Celeron E3300 2.5 Ghz)
•    upravljački ormar dimenzija 1810x640x600 mm
•    plazma izvor za rezanje (generator plazme) za rezanje limova do 25 mm debljine (struja rezanja I=20 A do I=60 A)
•    plazma plin za rezanje : zrak (p=6 bar)

Navedenu pokretninu moguće je pogledati uz prethodnu najavu na broj telefona 047/609-710. Napominjemo da je stroj bio van upotrebe zadnje 4 godine, ali je u ispravnom stanju.

2. POČETNA CIJENA
Početna cijena stroja iznosi: 16.000 kn bez PDV-a.

3. SADRŽAJ PONUDE
Prodaja se obavlja putem pisanih ponuda. 
Ponuda mora sadržavati:
•    Naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta, za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
•    Dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (izvadak iz sudskog registra ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana)
•    Presliku osobne iskaznice  ako je ponuditelj fizička osoba,
•    Iznos ponuđene cijene za navedeni stroj

4. UVIJETI I NAČIN PRODAJE
Ugovor o prodaji stroja sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom na adresu Studentskog centra Karlovac, Frana Krste Frankopana 5, 47000 Karlovac s naznakom (NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju stroja).
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u tisku i na mrežnim stranicama Studentskog centra Karlovac. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda bit će u prostrorijama Studentskog centra Karlovac, Frana Krste Frankopana 5, 47000 Karlovac, dana 03.08. 2020. g. u 10:00 sati,  u prisutnosti Povjerenstva za provođenje natječaja.
Otvaranje ponuda nije javno.

6. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi ravnatelj, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju stroja u vlasništvu Studentskog centra Karlovac. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda i da se poništi natječaj bez obrazloženje i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.
Ponuditelj će biti obaviješten o rezultatima natječaja pisanim putem u roku od 7 dana po izvršenom odabiru.

7. UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.        
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 15 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro-račun Studentskog centra Karlovac naveden u ugovoru.

U Karlovcu, 22. srpnja 2020.

8. GALERIJA SLIKA